Obchodní podmínky

Platné pro nákup prostřednictvím internetového obchodu společnosti


Arnak s.r.o.

se sídlem i provozovnou
Slovenská 1085/1a
702 00 Ostrava - Přívoz
IČ: 25840762

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21043
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.arnak.cz


Doručovací adresa

Arnak s.r.o.
Slovenská1085/1a,
70200,Ostrava-Přívoz
Česká republika
Email: obchod@arnak.cz 
Telefon: (+420) 596 133 300 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup v internetovém obchodě „Arnak“ (dále jen „obchod“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.arnak.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní“) provozovaném Prodávajícím.

1.2. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Prodávajícího, Kupujícího a Uživatele.Kupující zasláním objednávky a dále též potvrzením ve webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil. Kupní smlouva, tj. obchodní podmínky včetně objednávky a jejího přijetí budou Kupujícímu zaslány e-mailem nebo vytištěné poštou bezprostředně po uzavření kupní smlouvy nebo budou přiloženy ke zboží nejpozději při dodání zboží Kupujícímu.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za „kupní smlouvu“ se zde označuje smlouva kupní, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, ledaže se Kupující a Prodávající výslovně dohodnou na jiném jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny ve webovém rozhraní a v průběhu objednání zboží, a je tak umožněna jejich archivace, reprodukce, uchování a opakované zobrazení Kupujícím, což Kupující bere na vědomí a zavazuje se v průběhu objednávání zboží obchodní podmínky pro sebe uchovat pro pozdější opakované zobrazení.

1.5. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.6. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží, způsobu platby, způsobu a nákladů dodání a (pro Kupujícího – spotřebitele) včetně nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících daní a poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.7. Práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


2. Vymezení pojmů

2.1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.2. Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.3. Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webové rozhraní. Kupující je také Uživatelem.

2.4. Zbožím je zboží prodávané (nabízené) prostřednictvím webového rozhraní, zejména folie, textilie, nepromokavé krycí plachty a další zboží blíže specifikované na webovém rozhraní obchodu.

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webovém rozhraní může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webovém rozhraní a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a chránit tyto informace před jejich zneužitím; za toto nese plnou odpovědnost.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti (jakoukoli z nich) z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Informační povinnosti vůči Kupujícímu – spotřebiteli dle občanského zákoníku:

4.1.1. Webové rozhraní (vč. těchto obchodních podmínek) obsahuje v souladu s ustanovením § 1811 odst. 2 občanského zákoníku: zejména tyto informace, se kterými má tak Kupující možnost se seznámit v dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy nebo před tím, než Kupující učiní závaznou nabídku:

a) totožnost Prodávajícího, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj,

b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,

c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,

d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění,

e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, bude webové rozhraní obsahovat údaj, že mohou být dodatečně účtovány,

f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv.

4.1.2. Údaje podle ust. § 1820 odst. 1 občanského zákoníku jsou uvedeny níže v těchto obchodních podmínkách, vč. odkazu (v rámci webového rozhraní) na vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Kupující měl tak možnost a prohlašuje, že se v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než učinil závaznou nabídku, s těmito údaji seznámil.

4.2. Informační povinnosti vůči Kupujícímu – spotřebiteli dle zákona o ochraně spotřebitele:

4.2.1. Prodávající je povinen plnit řádně vůči Kupujícímu rovněž informační a další povinnosti uložené mu ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, což činí (i) prostřednictvím těchto obchodních podmínek.

4.3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.3.1. objednávaném zboží a jeho ceně (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

4.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží,

4.3.3. požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

4.3.4. nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.4. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).

4.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.6. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího.

4.7. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

4.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.9. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před potvrzením objednávky, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí Kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy. V případě, že byla již smlouva uzavřena s takto uvedenou chybnou cenou zboží, je v takovém případě Prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit.


5. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně Prodávajícího na adrese Slovenská 1085/1a, 702 00 Ostrava - Přívoz;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce s poplatkem 36 Kč s DPH;
 • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č.ú. 374133123/0300, vedený u společnosti  ČSOB (dále jen „účet Prodávajícího“).


5.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 5.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.5. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým se rozumí číslo vaší zálohové faktury. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 4.5.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího nebo jej přiloží ke zboží.

5.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího (nad rámec níže uvedených možných způsobů dopravy), nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Při platbě převodem na účet Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla do 2 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy a (současně) připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Částečné dodání objednaného zboží je přípustné za předpokladu, že nebyl dohodnutý opak.

6.4. Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován. V případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání atd.) není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky, má Prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy. O odstoupení od kupní smlouvy bude Kupujícího neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo na účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný účet do 3 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí), a to do 5 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

6.5. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.6. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s přepravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu); v případě Kupujícího, který je Spotřebitelem, je pak tento postup pro účely reklamačního řízení doporučen. Kupující není povinen takovéto zboží od přepravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího. Kupující v den převzetí řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství (v případě Kupujícího – Spotřebitele pak co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci).

6.7. V případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží delšího 7 dnů má Prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 0,43% ze sjednané (celkové) kupní ceny objednaného zboží za každý, byť započatý, den prodlení, maximálně však ve výši sjednané (celkové) kupní ceny objednaného zboží, jakož má Prodávající nárok i na náhradu dalších nákladů, které Prodávajícímu v důsledku tohoto prodlení vzniknou (a to již od prvního dne prodlení), vč. nákladů spojených s uskladněním zboží, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.8. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.


7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, jakož i v dalších případech tam uvedených.

7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující - spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží(u smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, pak běží tato lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující – spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek (odkaz uveden níže v těchto obchodních podmínkách v rámci webového rozhraní). Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující – spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího: obchod@arnak.cz

7.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu předáno či zasláno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

7.5. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.


8. Odpovědnost za vady

8.1. Práva Kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady zboží, pokud se vyskytnou na zboží při jeho převzetí, popřípadě v záruční době, dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, pokud je Kupující podnikatelem, a dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, pokud je Kupující spotřebitelem, a dále dle pravidel stanovených v kupní smlouvě (vč. obchodních podmínek). Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu - spotřebiteli, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2. zboží se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3. Ustanovení uvedená v předcházejícím odstavci 8.2. obchodních podmínek a záruka za jakost se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. Dále se záruka za jakost nevztahuje na poškození zboží způsobené:

 • mechanickým poškozením zboží,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí určenému pro používání výrobku,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • přírodními živly,
 • nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, úpravami Kupujícího (úprava délky, atd.)

8.4. Kupující je povinen provést kontrolu zboží při jeho převzetí, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí zboží. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem neuznání reklamace.

8.5. Práva z vadného plnění, včetně záruční odpovědnosti, uplatňuje Kupující u Prodávajícího v sídle Prodávajícího, nebo na kterékoli provozovně Prodávajícího, nebo na doručovací adrese Prodávajícího (další způsoby uplatnění vad dle příp. reklamačního řádu nejsou tímto jakkoli omezeny). Je-li však v potvrzení dle odst. 8.8.6. uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy (osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi Prodávajícím a Kupujícím při koupi zboží; u Kupujícího – spotřebitele bude oprava provedena tak, aby byla dodržena lhůta pro vyřízení reklamace). Pokud to webové rozhraní umožňuje, může Kupující pro oznámení reklamace využít reklamační protokol, který mu bude zaslán na adresu elektronické adresy Kupujícího nebo je k dispozici ke stažení na webovém rozhraní. Prodávající je povinen Kupujícímu – spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje (o tom je příp. povinen Prodávající Kupujícího poučit); a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

8.6. K reklamaci se doporučuje doložit kopii prodejního dokladu (prokazujícího zejména zakoupení zboží u Prodávajícího), příp. doložit datum a místo převzetí zboží, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven. a detailně označit (popsat) reklamovanou vadu zboží, jakož i uvést aktuální kontaktní údaje. Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí zboží se Kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku; tím však není Kupující nikterak omezen ve svých právech prokázat takové skutečnosti i jiným způsobem. V případě, že Kupující bude zasílat zboží Prodávajícímu nebo servisnímu středisku (popř. jiné osobě určené k opravě) přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození.

8.7. Po vyřízení reklamace Prodávající informuje Kupujícího buď prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu Kupujícího. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží z opravy (záruční či z titulu odpovědnosti z vad) do 30 dnů od splnění povinnosti Prodávajícího dle věty první tohoto odstavce, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50,- Kč za každý započatý den uskladnění.

8.8. Odpovědnost za vady (z titulu zákonné odpovědnosti z vad či z titulu záruky) ve vztahu ke Kupujícímu, který je spotřebitelem:

8.8.1. V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Pro případ uplatnění práva na odstranění vady opravou věci má Kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita výrobku.

8.8.2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři různé (vzniklé z různých příčin) odstranitelné vady. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako výrobek bez vady, má Kupující, nestanoví-li zákon jinak, právo požadovat výměnu výrobku za nový nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

8.8.3. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

8.8.4. Ustanovení předchozích odstavců 8.8.1., 8.8.2. a 8.8.3. se neuplatní, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil, případně též jedná-li se o vadu, kterou Kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

8.8.5. Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce trvání 24 měsíců, pokud není na zboží nebo v záručním listu uvedeno jinak. Záruční doba počíná běžet od odevzdání zboží Kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa plnění. Záruční doba se staví od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy byl Kupující povinen zboží převzít po vyřízení reklamace. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného výrobku, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněnou součást věci.

8.8.6. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění (záruční list); nebrání-li tomu povaha věci, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím údaje dle ust. § 2166 odst. 1 občanského zákoníku.

8.8.7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Podmínkou pro běh lhůt dle tohoto odstavce však je, že Kupující k vyřízení reklamace poskytl Prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil Prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

8.9. Odpovědnost za vady (z titulu zákonné odpovědnosti z vad či z titulu záruky) ve vztahu ke Kupujícímu, který je podnikatelem:

8.9.1. Prodávající poskytuje Kupujícímu na zboží záruku za jakost, tedy zavazuje se, že zboží bude po dobu trvání záruční doby způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí 12 měsíců a běží ode dne odevzdání zboží Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Pokud je však na zboží nebo na jeho obalu vyznačena odlišná délka záruční doby, popřípadě doba trvanlivosti nebo použitelnosti zboží, platí tato doba.

8.9.2. V ostatním jsou upravena práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, především pak nároky Kupujícího z vad zboží, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 2113 a násl. občanského zákoníku. Lhůta k vyřízení reklamace dle ustanovení odst. 8.8.7. věty třetí se považuje za přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění. Kupující může uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo pro případ nepodstatného porušení smlouvy odstoupit od kupní smlouvy až po uplynutí této lhůty.


9. Doprava zboží

9.1. Dodávka se provádí v rámci České republiky nebo Slovenské republiky. Kupující je oprávněn zvolit si v objednávce zboží některý z těchto způsobů jeho doručení:

 • IN TIME spedice
  Společnost IN TIME Spedice doručí zásilky do druhého pracovního dne od převzetí zboží od Prodávajícího, maximálně pak do dvou dnů od převzetí zboží od Prodávajícího.

 • DPD CZ
  Společnost DPD doručí zásilky do druhého pracovního dne od převzetí zboží od Prodávajícího. V den doručení se Kupující dozví hodinové rozmezí, kdy zásilka dorazí.

 • PPLSpolečnost PPL doručí zásilky do druhého pracovního dne od převzetí zboží od Prodávajícího. V den doručení se Kupující dozví hodinové rozmezí, kdy zásilka dorazí.

 • Osobní vyzvednutí
  Osobní  vyzvednutí na adrese sídla/výdejního místa,
  v pracovní den Po-Pá 7:30- 15:30 hod.
  Jakmile je zboží připraveno k vyzvednutí, Kupující dostane od Prodávajícího e-mail s potvrzením, že si může zboží vyzvednout. Kupující je povinen si zboží vyzvednout do 5 (pěti) pracovních dní, počínaje následujícím pracovním dnem ode dne odeslání.

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy: obchod@arnak.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

10.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


11. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

11.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývající z kupní smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu a pro další obchodní a marketingové účely Prodávajícího, jakož i pro obchodní a marketingové účely jeho obchodních a marketingových partnerů. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

11.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

11.5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám, není-li v tomto článku uvedeno jinak.

11.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a že tento souhlas může Kupující kdykoliv bezplatně odvolat. Kupující má i veškerá další práva zaručená zákonem o ochraně osobních údajů.

11.8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 11.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může zejména:

11.8.1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

11.8.2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.10. Kupující má rovněž právo obrátit se ve věci ochrany osobních údajů na Úřad pro ochranu osobních údajů.


12. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

12.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač pro účely dle odst. 11.3. těchto obchodních podmínek. V případě, že je nákup na webovém rozhraní možné provést a závazky z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12.3. Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače Kupujícího a Uživatelů webového rozhraní umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní Kupujícím a Uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Prodávajícího a provozovatele webového rozhraní a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Kupujícího a Uživatelů s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Kupující a Uživatelé webového rozhraní mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní. Používáním webového rozhraní souhlasí Kupující a Uživatelé se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.


13. Doručování

13.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu Kupujícího.


14. Informace pro spotřebitele

14.1. V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: www.adr.coi.cz

Kupující-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: www.ec.europa.eu/consumers/odr .“


15. Závěrečná ustanovení

15.1. Pokud vztah založený či související s kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

15.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě po dobu pěti let ode dne uzavření kupní smlouvy. Na základě písemné žádosti Kupujícího poskytne Prodávající Kupujícímu v rámci uvedené lhůty znění Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek; ustanovení odst. 11.9. platí obdobně.

15.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.8.2016.

 V Ostravě dne 1.8.2016
Jednatel společnosti Jana Pospíšilová


Košík

Žádné produkty

0 Kč Celkem s DPH

K pokladně

Produkt byl úspěšně přidán do nákupního košíku

Počet
Celkem s DPH

0 ks zboží. 1 produkt v košíku.

Celkem za produkty: s DPH
Celkem za doručení: s DPH Bude determinováno
DPH 0 Kč
Celkem s DPH s DPH
Pokračovat v nákupu Objednat

Informace

Kontakt

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 7:00 do 15:30

Image

+420 773 485 021

+420 596 133 300

Facebook
g+
g+
g+
Okrasné kameny